เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริการตรวจเอกซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (CT)