เผยแพร่ร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)