ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังขยะสแตนเลส จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ