ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องปั่นอาหาร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ