ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

เอกสารแนบ