ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงมือยาง จำนวน ๑๔๐ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ