ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว ถ่านไฟฉายขนาดเล็ก จำนวน ๑๔๐ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ