เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง(คุรุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ) ปีงบประมาณ 2562