ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดตรวจ Pregnancy test จำนวน ๙๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ