ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาวัสดุสิ่งพิมพ์ แบบบันทึกปริมาณน้ำ บม.1002 จำนวน 14,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ