ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง