ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการขวดเพาะเชื้อในกระแสเลือด จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ