เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕ KW จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เอกสารแนบ