ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน (รอบที่ ๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ