ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (กลุ่มงานเอดส์) จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ