ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารสีเหลือง จำนวน ๔๕๒ อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ