ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ Tube Clot Activator ๖ ml. จำนวน ๘,๐๐๐ อัน ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ