ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ