ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยา CBC จำนวน ๒๒,๐๐๐ Test ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ