ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการสติ๊กเกอร์เทอร์มอล จำนวน ๘๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ