ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษกดบัตรคิว จำนวน ๕๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ