ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)