ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ พีดี-เอเอส Quardouble blood bag ๔๕๐ ML. จำนวน ๓๖๐ ถุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ