ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Disposable needle จำนวน 10 รายการ

เอกสารแนบ