ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Disposable needle จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ