ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)