ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องอบฆ่าเซื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา HO-๑๖๐ ขนาด ๑๖๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ