ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้องบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านหมี่

เอกสารแนบ