ประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่ขันได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้

    เอกสารแนบ