รายงานสถานที่ชุมชน ที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังอาการของตนเอง โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ** ข้อมูลอัพเดทสถานการณ์ ณ. วันที่ 27 มี.ค 2563 **

รายงานสถานที่ชุมชน ที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังอาการของตนเอง
โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
** ข้อมูลอัพเดทสถานการณ์ ณ. วันที่ 27 มี.ค 2563 **

 

เอกสารแนบ