การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 4 ตำแหน่ง

     ด้วยโรงพยาบาลบ้านหมี่ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ปฏิบัติงาน ที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ ดังนี้

          ๑. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

          ๒. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

          ๓. ตำแหน่งพนักงานบริการ

          ๔. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

    ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ  เอกสารแนบ