ประกาศผลการคัดเลือก และขึันบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นลูกจ้างชั่วคราย (รายวัน)

รายละเอียด