ITA ปี 2562

กรอง
 • EB 1 : วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา

 • EB 2 : มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 • EB 3 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 • EB 4 : เผยแพร่ผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1)

 • EB 5 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอแผน

 • EB 6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน

 • EB 7 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนงาน

 • EB 8 : มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 • EB 9 : การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 • EB 10 : เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • EB 11 : เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561

 • EB 12 : เผยแพร่ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • EB 13 : มาตรการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 • EB 14 : เผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก

 • EB 15 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • EB 16 : ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน

 • EB 17 : มาตรการป้องกันการรับสินบน

 • EB 18 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

 • EB 19 : การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

 • EB 20 : วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 • EB 21 : มาตรการป้องกันความเสี่ยง

 • EB 22 : เสวนาเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 • EB 23 : มีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 • EB 24 : มีการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริต

 • EB 25 : กลไกควบคุมการปฏิบัติตามคู่มือ

 • EB 26 : เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเเบบฟอร์มใบดมยา จำนวน ๕๐ เล่ม

โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร:036-472051-6 โทรสาร:036471580