ITA 2563

2.EB 2 : มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ เอกสารแนบ

EB2.1 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยเบิก เอกสารแนบ 

EB2.2 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เอกสารแน 

EB2.2 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เอกสารแนบ 

EB2.4 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เอกสารแนบ

EB2.5 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เอกสารแนบ 

EB2.6 แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว เอกสารแนบ

EB2.7 แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เอกสารแนบ

EB2.8 แผนจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เอกสารแนบ 

EB2.9 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ เอกสารแนบ

EB2.10 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน เอกสารแนบ

EB2.11 คำสั่งมอบอำนาจ 23442560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เอกสารแนบ

EB2.12 แนวทางการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่าน EGP เอกสารแนบ

EB2.13 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ เอกสารแนบ

EB2.14 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ เอกสารแนบ

EB2.15 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารแนบ 

EB2.16 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เอกสารแนบ

EB2.17 ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารแนบ

EB2.18 ประกาศมาตรการ กลไก แนวทางการวางระบบ เอกสารแนบ

โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร:036-472051-6 โทรสาร:036471580