ITA 2563

4.EB 4 : เผยแพร่ผลการจัดหาพัสดุ(สขร.1)

EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอน เอกสารแนบ

     EB4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เอกสารแนบ

     EB4.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา เอกสารแนบ 

     EB4.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ เอกสารแนบ

     EB4.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ เอกสารแนบ

     EB4.5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน เอกสารแนบ

     EB4.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ เอกสารแนบ

     EB4.7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเครื่องแต่งกาย เอกสารแนบ

     EB4.8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ เอกสารแนบ

     EB4.9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน เอกสารแนบ

     EB4.10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์งานบ้าน เอกสารแนบ

     EB4.11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เอกสารแนบ

     EB4.12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การเกษตร เอกสารแนบ

     EB4.13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เอกสารแนบ    

     EB4.14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เอกสารแนบ

     EB4.15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เอกสารแนบ

โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร:036-472051-6 โทรสาร:036471580