ITA 2563

EB 13 : มาตรการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB.13รายงานประชุม ชี้แจงปฏิบัติงาน เอกสารแนบ

EB.13 แบบเผยแพร่ เอกสารแนบ

EB 13 หนังสือเวียน  เอกสารแนบ

EB 13 ประกาศ ส่งเสริมคุณธรรม ประเมินผลปฏิบัติ เอกสารแนบ

 

โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร:036-472051-6 โทรสาร:036471580