ITA 2563

EB 24 : มีการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริต

EB24แบบเผยแพร่ เอกสารแนบ

EB24แบบรายงานป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย เอกสารแนบ

EB24รายงานผลจริยธรรม 6 เดือน เอกสารแบบ

EB24แบบรายงานป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย เอกสารแนบ

 

โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร:036-472051-6 โทรสาร:036471580