ITA 2563

EB 22 : การประชุมหรืออบรม สัมมนา หรอแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน

EB22 การประชุมหรืออบรม สัมมนา หรอแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เอกสารแนบ

โรงพยาบาลบ้านหมี่
139 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร:036-472051-6 โทรสาร:036471580