ระบบแจ้งซ่อมและทะเบียนประวัติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีRFID

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ติดตามงานซ่อม ทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช็คทะเบียนประวัติเบื้องต้นด้วย RFID Tag Number