เอกสารแนบที่สำคัญ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ : กรณีต้องการย้ายสิทธิ์เพื่อใช้บริการรักษาพยาบาล ภายในจังหวัดลพบุรี ต้องดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านเข้าเขตอำเภอนั้นๆ ก่อนขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)