:: เบอร์โทรศัพท์ ::
โทรศัพท์ (036)472 051-6     โทรสาร (036)472 052
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - โรงพยาบาลบ้านหมี่
เกี่ยวกับ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
   
e Office
ระบบงานออนไลน์
 
 
   
หนังสือราชการ
โรงพยาบาลบ้านหมี่
 
คำสั่งโรงพยาบาลบ้านหมี่
คำสั่งสาธารสุขจังหวัด
คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด
 
   
Link
หน่วยงานภายนอก
 
 
   
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
บุญเตือน มีสมพล
เบอร์ภายใน
253
มือถือ
081 852 0913
e-Mail
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ภาณุพงศ์ ลีล้อม
เบอร์ภายใน
255
มือถือ
091 809 2881
e-Mail
i333999@hotmail.com
 
งานธุรการ
เบอร์ภายใน
254
 
ชื่อ
เบอร์ภายใน
มือถือ
ตำแหน่ง
Social
สุจิตรา สุขสงค์
254
095 858 6602
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สมคิด ช่างหล่อ
"
081 994 9209
เจ้าพนักงานเภสัชชำนาญงาน
นฤมล กลิ่นกาหลง
247
089 615 9200
ปฏิบัติงานเลขาฯ ผู้อำนวยการ
เจียระนัย ศรีทันวงศ์
254
080 668 2976
ธุรการ
ฐิติศักดิ์ โพธิ์ทอง
"
ธุรการ
สุทธิพันธ์ ทรัพย์สมบูรณ์
"
086 415 2687
นิติกร
อนุวัตร อิงคนินันท์
255
094 773 3705
ธุรการ
ศศิธร กิจกานนท์
254
084 341 0328
ธุรการ
     
             
งานอาคารสถานที่
เบอร์ภายใน
248
 
293
 
ชื่อ
เบอร์ภายใน
มือถือ
ตำแหน่ง
Social
งานเครื่องทำความเย็น
จรัล ปี่แก้ว
248
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ศุภเลิศ ศรีวิชัย
"
   
งานอิเล็กทรอนิกส์
กาญจนา ลายน้ำเงิน
248
มนต์ชัย พลายจุมพล
"
งานไม้
บรรจง คล้ายยา
293
งานบำบัดน้ำเสีย
นายกัมพล ลี้ตระกูล
293
นายศราวุธ ทับทิมทอง
293
     
             
 
โรงพยาบาลบ้านหมี่   เลขที่ 139 ถ.ประชาอุทิศ  ต.บ้านหมี่  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี 15110
Tel. 036 - 472 051