:: แบบฟร์อม ::
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - โรงพยาบาลบ้านหมี่
เกี่ยวกับ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
   
e Office
ระบบงานออนไลน์
 
 
   
หนังสือราชการ
โรงพยาบาลบ้านหมี่
 
คำสั่งโรงพยาบาลบ้านหมี่
คำสั่งสาธารสุขจังหวัด
คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด
 
   
Link
หน่วยงานภายนอก
 
 
   

1. เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ
    
1.1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
    1.2 ใบรับรองแทนใบเสร็จ (บก 111) (กรณีมีค่าใช้จ่าย แต่ไม่มีหลักฐานใบเสร็จ เช่น ค่าTaxi, รถจ้างเหมา,ฯลฯ )

2. ขออนุมัติไปประชุม/อบรม
    2.1 กรณีปกติ 
    2.2 กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว (ต้องผ่านการเห็นชอบจาก รอง พรส. ก่อน)

3. ใบลา
    3.1 ใบลาพักผ่อน

4. อื่นๆ
    4.1 แบบขออนุมัติน้ำและอาหาร (สำหรับให้โภชนาการเตรียมน้ำและอาหารไว้ในการประชุมของ รพ.บ้านหมี่)

 
 
โรงพยาบาลบ้านหมี่   เลขที่ 139 ถ.ประชาอุทิศ  ต.บ้านหมี่  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี 15110
Tel. 036 - 472 051