:: บุคคลากร ::
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - โรงพยาบาลบ้านหมี่
เกี่ยวกับ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
   
e Office
ระบบงานออนไลน์
 
 
   
หนังสือราชการ
โรงพยาบาลบ้านหมี่
 
คำสั่งโรงพยาบาลบ้านหมี่
คำสั่งสาธารสุขจังหวัด
คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด
 
   
Link
หน่วยงานภายนอก
 
 
   


นายแพทย์สาโรจน์ เมฆาวุฒิกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมี่


นางสาวบุญเตือน มีสมพล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


นายภาณุพงศ์ ลีล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

         
งานธุรการ
(8 คน)
นางสุจิตรา สุขสงค์
นายสมคิด ช่างหล่อ
นางนฤมล กลิ่นกาหลง
นางเจียระนัย ศรีทันวงค์
นายฐิติศักดิ์ โพธิ์ทอง
นายสุทธิพันธฺ์ ทรัพย์สมบูรณ์
นายอนุวัตร อิงคนินันท์
นางสาวศศิธร กิจจานนท์

 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานเภสัชชำนาญงาน
พนักงานพิมพ์ดีด
เจ้าพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
เจ้าพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
นิคิกร (พนักงานราชการ)
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
หัวหน้างานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่ เลขาฯ ผู้อำนวยการ


ปฏิบัติหน้าที่ เลขาฯ ผู้อำนวยการ

งานอาคารสถานที่
(16 คน)
ผังการบริหาร

(งานเครื่องทำความเย็น)
    นายจรัล ปี่แก้ว
    นายศุภเลิศ ศรีวิชัย

(งานโลหะ)

    นายวินัย บุญคุ้มครอง
    นายอุดร รักชอบดี

(งานไม้)

    นายบรรจง คล้ายยา

(งานไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์)
    นางกาญจนา ลายน้ำเงิน
    นายสมศักดิ์ เจริญศรี
    นายมนต์ชัย พลายจุมพล

(งานบำบัดน้ำเสีย)

    นายกำพล ลีตระกูล
    นายศราวุธ ทับทิมทอง

(งานสนาม)

    นายโสภณ เพ็ชรแสง
    นายสมเกียรติ เจริญศรี
    นายสุชาติ สุริยา


พนักงานซักฟอก
พนักงานทั่วไป


คนสวน
ช่างท่อ


พนักงานทั่วไป


ช่างไฟฟ้า
ช่างปูน
ช่างไฟฟ้า


ช่างไฟฟ้า
พนักงานทั่วไป


พนักงานทั่วไป
พนักงานประจำตึก
พนักงานทั่วไป

หัวหน้าช่าง
งานซักฟอก
(10 คน)
นายบุญสม ดีด้วย
นายปัจฉิม วงษ์ด้วง
นายอุบล หอมจันทร์
นายณรงค์ฤทธิ์ ปิ่นแก้ว
นายธงชัย ขุมเงิน
นางกาญจนา ช่างเสาร์
นางทองประสาน เหลืองอร่าม
นางสุนทรี บัวหลวง
นายจีรศักดิ์ ปันเทียน
นายคิมหัน พิมพ์ทอง

 

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป

หัวหน้างานซักฟอก
งานยานพาหนะ
(8 คน)
นายประจักษ์ ใบปกทอง
นายอดุลย์ บุญเต็ม
นายสว่าง ใบกว้าง
นายอนิรุจน์ ดีด้วย
นายสมนึก สงวนพวก
นายสำเริง น้ำนวล
นายอภิวัฒน์ เฉลิมนนท์
นายนรินทร์ แย้มเกตุ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
หัวหน้างานยานพาหนะ
งานรักษาศพ
(1 คน)
นายปัญญา คำเปลว
พนักงานรักษาศพ
 
งานรักษาความปลอดภัย
(8 คน)
 
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

ดำเนินการโดยคณะกรรมการ
รักษาความปลอดภัยของ
โรงพยาบาลบ้านหมี่
         
รวม 51 คน
       
 
 
โรงพยาบาลบ้านหมี่   เลขที่ 139 ถ.ประชาอุทิศ  ต.บ้านหมี่  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี 15110
Tel. 036 - 472 051