ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - โรงพยาบาลบ้านหมี่
เกี่ยวกับ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
   
e Office
ระบบงานออนไลน์
 
 
   
หนังสือราชการ
โรงพยาบาลบ้านหมี่
 
คำสั่งโรงพยาบาลบ้านหมี่
คำสั่งสาธารสุขจังหวัด
คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด
 
   
Link
หน่วยงานภายนอก
 
 
   

1. บริบท ( Context )

ก. หน้าที่และเป้าหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานบริการที่ทำหน้าที่ สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในด้านงานบริการต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ซึ่งอยู่บนพื้นฐานเป้าหมายดังนี้

        1. ให้การบริการที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
        2. พัฒนาคุณภาพของงานบริการอย่างต่อเนื่อง
        3. มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
        4. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

ข. ขอบเขตการให้บริการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการที่มีองค์ประกอบของหน่วยงานบริการย่อย ๆ โดยแบ่งออกได้ดังนี้

        1. งานธุรการทั่วไป ได้แก่ งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการทั่วไป งานเลขานุการ งานสวัสดิการ งานบริการรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานบริการรักษาศพ งานประชาสัมพันธ์

        2. งานสารบรรณ ได้แก่ งานรับส่งหนังสือ งานผลิตหนังสือ งานเก็บรักษา ยืมและทำลาย

ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ

ผู้รับผลงานของหน่วยงานแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
        1. หน่วยงานภายใน / เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
        2. หน่วยงานภายนอก / ผู้ป่วย / ญาติ
ความต้องการที่สำคัญของผู้รับผลงาน
        
1. การได้รับการสนับสนุนบริการ ประสานงาน และข้อมูลข่าวสารที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา โดยอยู่บนปัจจัยพื้นฐานของการบริการที่เต็มใจ เอาใจใส่ ยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นกันเอง
        2. ได้รับการอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ตามมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น สภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัย

ง. ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ

ประเด็นคุณภาพที่สำคัญของหน่วยงาน ได้แก่
        1.การจัดระบบงานที่แยกเป็นสัดส่วน มีการจัดระบบให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดใจรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาจากการปฏิบัติงาน เพื่อบันทึกประเด็นปัญหา และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีจากผู้รับบริการ และต่อเนื่อง
         2. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับทีม
        3. มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพเจ้าหน้าที่ รวมถึงการสร้างความสุขในการทำงานให้กับทีมงาน
        4. สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาคุณภาพบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ)
        5. ค้นหาปัญหาอย่างสม่ำเสมอ รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ มีการจัดการปัญหาที่ดีเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน

จ. ความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ

        1. ความเสี่ยงด้านการให้บริการในหมวดบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบริการทั่วไป สารบรรณ คามเสี่ยงด้านข้อร้องเรียนในเรื่องของพฤติกรรมบริการ การปฏิบัติงานที่ล่าช้า หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารหรือหนังสือราชการสูญหาย หรือปฏิบัติล่าช้า การเกษียนหนังสือผิดพลาด

        2. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการ การขาดการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานของการควบคุม ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงด้านการได้รับ อุบัติเหตุจากการทำงาน หรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ

ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ)

ฝ่ายบริหารทั่วไปมีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด [รายละเอียดดังนี้]

 

 

 
 
โรงพยาบาลบ้านหมี่   เลขที่ 139 ถ.ประชาอุทิศ  ต.บ้านหมี่  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี 15110
Tel. 036 - 472 051