ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผงซักฟอก จำนวน 950 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ