ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายการ Syringe Insulin ๑๐๐U ๒๙ จี จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ